సంప్రదించండి

మా చిరునామా
P. Hemasundara Rao
Sr. Journalist
Edumudi (Village),
Konkepudi (Post),
Pedana Mandal,
Krishna District,
Pin : 521 366
Andhra Pradesh
India
Contact:
Cell: 98480 29017
email: gorice9@gmail.com

వీడియో-డయా రైస్ వివరాలు


వీడియో-జీవామృతం తయారీ


వీడియో-సేంద్రియ వ్యవసాయం